Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hydraulika, pneumatyka i systemy automatyzacji produkcji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIM-MBM-Z1-HPS-AP-07
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hydraulika, pneumatyka i systemy automatyzacji produkcji
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe 7 sem. MBM APWiR niestacj. I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 LUB 6.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Hydraulika, pneumatyka i systemy automatyzacji produkcji

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z budową i zastosowaniem elementów układów hydraulicznych i pneumatycznych.

C2. Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności w zakresie sterowania tymi układami.

C3. Zdobycie przez studentów wiedzy niezbędnej do projektowania systemów automatyzacji produkcji.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1.Wiedza z zakresu podstaw budowy maszyn i mechaniki płynów

2.Znajomośćzasadbezpieczeństwapracyprzyużytkowaniumaszyniurządzeńtechnologicznych

3.Umiejętność doboru metod pomiarowych i wykonywania pomiarów wielkości mechanicznych

4.Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji w tym z instrukcji

i dokumentacji technicznej

5.Umiejętność wykonywania działań matematycznych do rozwiązywania postawionych zadań

6.Umiejętności pracy samodzielnej i w zespole

7.Umiejętność prawidłowej interpretacji i prezentacji własnych opracowań

Pełny opis:

Porównanie struktury napędu hydraulicznego i pneumatycznego ze wskazaniem cech określających obszary stosowania każdego z tych napędów.

Kształtowanie charakterystyk napędu hydraulicznego i pneumatycznego przez właściwości stosowanych czynników roboczych.

Generatory energii w układach hydraulicznych i pneumatycznych: pompy, sprężarki, generatory podciśnienia.

Przegląd podstawowych elementów wykonawczych - siłowników i silników.

Urządzenia stosowane do regulacji ciśnienia roboczego.

Urządzenia sterujące kierunkiem przepływu czynnika roboczego, zasada ich działania i sposoby sterowania.

Dobór elementów układu ze względu na oczekiwane prędkości działania elementów wykonawczych.

Modelowanie działania układów pneumatycznych/hydraulicznych z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania.

Możliwość sterowania napędem hydraulicznym/pneumatycznym za pomocą sterowników programowalnych.

Analiza układów napędowych zastosowanych w wybranym stanowisku produkcyjnym (np. w obrabiarce CNC). Identyfikacja elementów składowych i określenie ich parametrów technicznych.

Przygotowanie modelu stanowiska wyposażonego w napęd pneumatyczny/hydrauliczny z zastosowaniem oprogramowania specjalistycznego. Symulacje stanowiska i weryfikacja poprawności doboru jego elementów składowych.

Zbudowanie stanowiska z siłownikiem pneumatycznym sterowanym za pomocą zaworu 5/3. Określenie parametrów tego stanowiska (prędkość działania, siła pchająca i ciągnąca siłownika, dokładność pozycjonowania siłownika)

Analiza budowy zasilacza hydraulicznego, identyfikacja jego elementów i sposoby działania układu.

Dobór elementów napędu pneumatycznego dla określonych parametrów takich jak prędkość działania czy wymagane siły/moment obrotowy.

Modelowanie złożonego układu pneumatycznego (gniazda produkcyjnego), składającego się z kilku elementów wykonawczych współpracujących ze sobą.

Literatura:

1.Stryczek S.: Napęd hydrostatyczny. WNT, Warszawa 1984.

2.Osiecki A.: Hydrostatyczny napęd maszyn. WNT, Warszawa 1998.

3.Tomasiak E.: Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne. Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice 2001.

4.Balawejder A., Barski J., Bieńkowski A., Dziewulski W., Głuchowski E., Lamentowicz R.,Niegoda J.: Napędy hydrauliczne, ćwiczenia laboratoryjne. Wyd. Pol. Gdańskiej, Gdańsk 1983.

5.Niegoda J., Pomierski W.: Sterowanie pneumatyczne, ćwiczenia laboratoryjne. Wyd. Pol. Gdańskiej, Gdańsk 1998.

6.Pr. zbiorowa pod red. Świdra J.: Sterowanie i automatyzacja procesów technologicznych i układów mechatronicznych. Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice 2008.

7.Szenajch W.: Napęd i sterowanie pneumatyczne. WNT, Warszawa 1994.

8.Kwaśniewski J.: Sterowniki PLC w praktyce inżynierskiej. Wyd. BTC, Legionowo 2010.

Efekty uczenia się:

EK 1 – posiada wiedzę teoretyczną z zakresu metod i technik wytwarzania,

EK 2 – zna tendencje i kierunki rozwoju w zakresie projektowania prostych układów hydraulicznych i pneumatycznych,

EK 3 – zna konstrukcje i zasady działania elementów układów hydraulicznego i pneumatycznego,

EK 4 – zna metodykę doboru podstawowych elementów układu hydraulicznego i pneumatycznego,

EK 5 – potrafi dobrać układy sterowania do sterowania odbiornikami ruchu postępowego i obrotowego,

EK 6 –potrafi przygotować sprawozdanie z przebiegu realizacji ćwiczeń.

Metody i kryteria oceniania:

F1. – ocena przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych

F2. – ocena umiejętności stosowania zdobytej wiedzy podczas wykonywania ćwiczeń

F3. – ocena sprawozdań z realizacji ćwiczeń objętych programem nauczania

F4. – ocena aktywność podczas zajęć

P1. – ocena umiejętności rozwiązywania postawionych problemów oraz sposobu prezentacji uzyskanych wyników – zaliczenie na ocenę*

P2. – ocena opanowania materiału nauczania będącego przedmiotem wykładu

EK1,EK2,EK3,EK4

Student opanował wiedzę teoretyczną z zakresu stosowania układów hydraulicznych i pneumatycznych w procesach wytwarzania.

Na ocenę 2

Student nie opanował wiedzy teoretycznej z zakresu stosowania układów hydraulicznych i pneumatycznych w procesach wytwarzania.

Na ocenę 3

Student opanował wiedzę teoretyczną z zakresu stosowania układów hydraulicznych i pneumatycznych w procesach wytwarzania w zakresie przedstawionym podczas zajęć.

Na ocenę 4

Student opanował wiedzę teoretyczną z zakresu stosowania układów hydraulicznych i pneumatycznych w procesach wytwarzania w zakresie przedstawionym podczas zajęć i dodatkowo powiększył ją poprzez studia literatury fachowej.

Na ocenę 5

Student opanował wiedzę teoretyczną z zakresu stosowania układów hydraulicznych i pneumatycznych w procesach wytwarzania w zakresie przedstawionym podczas zajęć, powiększył ją poprzez studia literatury fachowej, przygotował prezentację dot. wybranego zagadnienia z zakresu stosowania układów hydraulicznych i pneumatycznych.

EK5,EK6,EK7

Student opanował wiedzę praktyczną z zakresu stosowania układów hydraulicznych i pneumatycznych w procesach wytwarzania – ocena sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

Na ocenę 2

Student nie opanował wiedzy praktycznej z zakresu stosowania układów hydraulicznych i pneumatycznych w procesach wytwarzania – nie potrafi przeprowadzić ćwiczeń na stanowiskach laboratoryjnych i nie przygotował sprawozdań z tych ćwiczeń.

Na ocenę 3

Student opanował wiedzę praktyczną z zakresu stosowania układów hydraulicznych i pneumatycznych w procesach wytwarzania – przeprowadził ćwiczenia laboratoryjne w podstawowym zakresie.

Na ocenę 4

Student opanował wiedzę praktyczną z zakresu stosowania układów hydraulicznych i pneumatycznych w procesach wytwarzania – przeprowadził ćwiczenia laboratoryjne w podstawowym zakresie i zaproponował własne sposoby rozwiązania zagadnień będących tematem ćwiczeń.

Na ocenę 5

Student opanował wiedzę praktyczną z zakresu stosowania układów hydraulicznych i pneumatycznych w procesach wytwarzania – przeprowadził ćwiczenia laboratoryjne w podstawowym zakresie, zaproponował własne sposoby rozwiązania zagadnień będących tematem ćwiczeń i modyfikacje stanowisk dydaktycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Złoto
Prowadzący grup: Tadeusz Złoto
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Złoto
Prowadzący grup: Tadeusz Złoto
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Sobiepański
Prowadzący grup: Michał Sobiepański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Paszta
Prowadzący grup: Piotr Paszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Paszta
Prowadzący grup: Piotr Paszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Paszta
Prowadzący grup: Piotr Paszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Paszta
Prowadzący grup: Piotr Paszta, Michał Tagowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Paszta
Prowadzący grup: Piotr Paszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)