Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo handlowe i autorskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-Z-D2-PRAHAU-02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo handlowe i autorskie
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe Zarządzanie II st. sem.2
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bazan-Bulanda
Prowadzący grup: Anna Bazan-Bulanda, Konrad Głębocki, Tomasz Odzimek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bazan-Bulanda
Prowadzący grup: Anna Bazan-Bulanda, Tomasz Odzimek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bazan-Bulanda
Prowadzący grup: Anna Bazan-Bulanda, Sebastian Skolik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Skolik
Prowadzący grup: Anna Bazan-Bulanda, Sebastian Skolik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bazan-Bulanda
Prowadzący grup: Anna Bazan-Bulanda, Sebastian Skolik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Wykształcenie u studentów umiejętności rozumienia podstaw prawnych funkcjonowania przedsiębiorców w Polsce.

C2. Wykształcenie u studentów umiejętności stosowania przepisów dotyczących prawa autorskiego.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu części ogólnej prawa cywilnego.

2. Student posiada wiedzę w zakresie hierarchii źródeł prawa.

3 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu wstępu do prawoznawstwa.

Pełny opis:

WYKŁADY

1.Pojęcie i źródła prawa handlowego.1h

2. Zasada swobody umów i zasada swobody działalności gospodarczej.1h

3. Pojęcie działalności gospodarczej, prokury, firmy i przedsiębiorstwa.1h

4. Przedsiębiorca-ewolucja pojęcia. Rodzaje przedsiębiorców i ich rejestracja.1h

5. Pojęcie umów handlowych i ich zawieranie w obrocie .1h

6. Organizacja i funkcjonowanie spółek handlowych.1h

7-8..Spółki osobowe- cechy, tryb powstania, zasady odpowiedzialności za zobowiązania.2h

9.Spółka cywilna –pojęcie, powstanie i jej miejsce w obrocie gospodarczym.1

10-11. Spółki kapitałowe-. cechy, tryb powstania, zasady odpowiedzialności za zobowiązania.2h

12..Źródła prawa autorskiego i jego pojęcie .1h

13. Pojęcie praw autorskich osobistych i majątkowych.1h

14. Przeniesienie praw autorskich.1h

15. Zasady korzystania z cudzego utworu.1h

ĆWICZENIA

1.Działalność gospodarcza, przedsiębiorca, czynności prowadzące do zakładania działalności gospodarczej- rozwiązywanie kazusów.1h

2.Firma, prokura jako reprezentacja firmy, Krajowy Rejestr Sądowy- przykładowy kazus.1h

3. Spółki osobowe- rozwiązywanie kazusów.1h

4. Spółki kapitałowe- rozwiązywanie kazusów.1h

5. Dyskusja na temat przyczyn tworzenia aktów prawa autorskiego w kontekście ochrony własności intelektualnej – działanie na rzecz twórców czy biznesów medialnych.1h

6-7. Prawo autorskie w Polsce w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – podstawowe definicje (utwór, autor, prawa autorskie majątkowe i osobiste).2h

8-9. Użytkowanie cudzych utworów (dozwolony użytek osobisty, edukacyjny i inne).2h

10.Licencjonowanie utworów. Dyskusja nad użytecznością licencji pozwalających na komercyjne wykorzystanie utworu.1h

11-12. Ujednolicanie prawa autorskiego na świecie. Dyskusja nad działaniami politycznymi wpływającymi na kształt prawa autorskiego na wybranych przypadkach.2h

13.Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi – funkcjonalne instytucje czy relikt społeczeństwa przemysłowego.1h

14. Prawa pokrewne do prawa autorskiego – problem plagiatu, ochrona wizerunku, wolność wypowiedzi.1h

15.Test zaliczeniowy.1h

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Jan Olszewski, Publiczne prawo gospodarcze, C.H. Beck, Warszawa 2015

2.Mirosław Stec (red.), Teresa Mróz (red.), Prawo gospodarcze prywatne, C. H. Beck. 2016

3. Rafał Golat, Prawa autorskie i prawa pokrewne, C. H. Beck. 2016.

Literatura uzupełniająca: 1. Szymon Pszczółka, Marta Janina Skrodzka , Karol Skrodzki , Marek Zaremba, Prawo gospodarcze prywatne. Testy, kazusy, tablice , C. H. Beck. 2015.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bazan-Bulanda
Prowadzący grup: Anna Bazan-Bulanda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Wykształcenie u studentów umiejętności rozumienia podstaw prawnych funkcjonowania przedsiębiorców w Polsce.

C2. Wykształcenie u studentów umiejętności stosowania przepisów dotyczących prawa autorskiego.

2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu części ogólnej prawa cywilnego.

2. Student posiada wiedzę w zakresie hierarchii źródeł prawa.

3 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu wstępu do prawoznawstwa.

Pełny opis:

W 1--.Pojęcie i źródła prawa handlowego.1

W 2--. Zasada swobody działalności gospodarczej.1

W 3--. Pojęcie działalności gospodarczej1

W4 5 Określenie przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy2

W6 . Firma pojęcie, elementy.1

W7.Prokur jako szczególny rodzaj przedstawicielstwa.1

W 8 9. Organizacja i funkcjonowanie spółek osobowych2

W.10 11 Organizacja i funkcjonowanie spółek kapitałowych2

W12.Źródła prawa autorskiego i jego pojęcie .1

W 13. Pojęcie praw autorskich osobistych i majątkowych.1

W 14. Przeniesienie praw autorskich.1

W 15. Zasady korzystania z cudzego utworu 1

C 1 2 Działalność gospodarcza, przedsiębiorca, czynności prowadzące do rejestracji przedsiębiorców rozwiązywanie kazusów.2

C 3 4 Spółki osobowe rozwiązywanie kazusów.2

C 5 6 Spółki kapitałowe rozwiązywanie kazusów.2

C 7 8 Prawo autorskie w Polsce w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych podstawowe definicje (utwór, autor, prawa autorskie majątkowe i osobiste)2

C 9 10 Użytkowanie cudzych utworów (dozwolony użytek osobisty, edukacyjny i inne) 2

C 11-- Licencjonowanie utworów. Dyskusja nad użytecznością licencji pozwalających na komercyjne wykorzystanie utworu1

C 12-- Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi .1

C 13--14-- Prawa pokrewne do prawa autorskiego –– problem plagiatu, ochrona wizerunku, wolność wypowiedzi 2

C 15-- Sprawdzian wiadomości 1

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Rafał Golat. Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa C.H.Beck 2018

2. Jerzy Gospodarek, Prawo gospodarcze dla ekonomistów i nie tylko. Cz. 1 ; Zagadnienia ogólne, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa- Oficyna Wydawnicza, 2015

3. Anna Bazan-Bulanda, Pozycja polskich przedsiębiorców na krajowym rynku zamówień publicznych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (w:) Unia Europejska - organizacyjne, gospodarcze, społeczne oraz polityczne wyzwania i perspektywy (red.) GŁĘBOCKI Konrad, BAZAN-BULANDA Anna, CZARNECKA Aleksandra, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej 2017

Literatura uzupełniająca: 1. Szymon Pszczółka, Marta Janina Skrodzka , Karol Skrodzki , Marek Zaremba, Prawo gospodarcze prywatne. Testy, kazusy, tablice , C. H. Beck. 2015 2. Mateusz Irmiński. Prawo Unii Europejskiej: wspólnotowe prawo gospodarcze , Warszawa : Oficyna Prawa Polskiego Wydaw. Wiedza i Praktyka, 2009.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bazan-Bulanda
Prowadzący grup: Anna Bazan-Bulanda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Wykształcenie u studentów umiejętności rozumienia podstaw prawnych funkcjonowania przedsiębiorców w Polsce.

C2. Wykształcenie u studentów umiejętności stosowania przepisów dotyczących prawa autorskiego.

2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu części ogólnej prawa cywilnego.

2. Student posiada wiedzę w zakresie hierarchii źródeł prawa.

3 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu wstępu do prawoznawstwa.

Pełny opis:

W 1--.Pojęcie i źródła prawa handlowego.1

W 2--. Zasada swobody działalności gospodarczej.1

W 3--. Pojęcie działalności gospodarczej1

W4 5 Określenie przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy2

W6 . Firma pojęcie, elementy.1

W7.Prokur jako szczególny rodzaj przedstawicielstwa.1

W 8 9. Organizacja i funkcjonowanie spółek osobowych2

W.10 11 Organizacja i funkcjonowanie spółek kapitałowych2

W12.Źródła prawa autorskiego i jego pojęcie .1

W 13. Pojęcie praw autorskich osobistych i majątkowych.1

W 14. Przeniesienie praw autorskich.1

W 15. Zasady korzystania z cudzego utworu 1

C 1 2 Działalność gospodarcza, przedsiębiorca, czynności prowadzące do rejestracji przedsiębiorców rozwiązywanie kazusów.2

C 3 4 Spółki osobowe rozwiązywanie kazusów.2

C 5 6 Spółki kapitałowe rozwiązywanie kazusów.2

C 7 8 Prawo autorskie w Polsce w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych podstawowe definicje (utwór, autor, prawa autorskie majątkowe i osobiste)2

C 9 10 Użytkowanie cudzych utworów (dozwolony użytek osobisty, edukacyjny i inne) 2

C 11-- Licencjonowanie utworów. Dyskusja nad użytecznością licencji pozwalających na komercyjne wykorzystanie utworu1

C 12-- Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi .1

C 13--14-- Prawa pokrewne do prawa autorskiego –– problem plagiatu, ochrona wizerunku, wolność wypowiedzi 2

C 15-- Sprawdzian wiadomości 1

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Rafał Golat. Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa C.H.Beck 2018

2. Jerzy Gospodarek, Prawo gospodarcze dla ekonomistów i nie tylko. Cz. 1 ; Zagadnienia ogólne, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa- Oficyna Wydawnicza, 2015

3. Anna Bazan-Bulanda, Pozycja polskich przedsiębiorców na krajowym rynku zamówień publicznych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (w:) Unia Europejska - organizacyjne, gospodarcze, społeczne oraz polityczne wyzwania i perspektywy (red.) GŁĘBOCKI Konrad, BAZAN-BULANDA Anna, CZARNECKA Aleksandra, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej 2017

Literatura uzupełniająca: 1. Szymon Pszczółka, Marta Janina Skrodzka , Karol Skrodzki , Marek Zaremba, Prawo gospodarcze prywatne. Testy, kazusy, tablice , C. H. Beck. 2015 2. Mateusz Irmiński. Prawo Unii Europejskiej: wspólnotowe prawo gospodarcze , Warszawa : Oficyna Prawa Polskiego Wydaw. Wiedza i Praktyka, 2009.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bazan-Bulanda
Prowadzący grup: Anna Bazan-Bulanda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Wykształcenie u studentów umiejętności rozumienia podstaw prawnych funkcjonowania przedsiębiorców w Polsce.

C2. Wykształcenie u studentów umiejętności stosowania przepisów dotyczących prawa autorskiego.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu części ogólnej prawa cywilnego.

2. Student posiada wiedzę w zakresie hierarchii źródeł prawa.

3 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu wstępu do prawoznawstwa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Rafał Golat. Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa C.H.Beck 2018

2. Jerzy Gospodarek, Prawo gospodarcze dla ekonomistów i nie tylko. Cz. 1 ; Zagadnienia ogólne, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa- Oficyna Wydawnicza, 2015

3. Anna Bazan-Bulanda, Pozycja polskich przedsiębiorców na krajowym rynku zamówień publicznych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (w:) Unia Europejska - organizacyjne, gospodarcze, społeczne oraz polityczne wyzwania i perspektywy (red.) GŁĘBOCKI Konrad, BAZAN-BULANDA Anna, CZARNECKA Aleksandra, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej 2017

Literatura uzupełniająca: 1. Szymon Pszczółka, Marta Janina Skrodzka , Karol Skrodzki , Marek Zaremba, Prawo gospodarcze prywatne. Testy, kazusy, tablice , C. H. Beck. 2015 2. Mateusz Irmiński. Prawo Unii Europejskiej: wspólnotowe prawo gospodarcze , Warszawa : Oficyna Prawa Polskiego Wydaw. Wiedza i Praktyka, 2009.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bazan-Bulanda
Prowadzący grup: Anna Bazan-Bulanda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Wykształcenie u studentów umiejętności rozumienia podstaw prawnych funkcjonowania przedsiębiorców w Polsce.

C2. Wykształcenie u studentów umiejętności stosowania przepisów dotyczących prawa autorskiego.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu części ogólnej prawa cywilnego.

2. Student posiada wiedzę w zakresie hierarchii źródeł prawa.

3 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu wstępu do prawoznawstwa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Rafał Golat. Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa C.H.Beck 2018

2. Jerzy Gospodarek, Prawo gospodarcze dla ekonomistów i nie tylko. Cz. 1 ; Zagadnienia ogólne, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa- Oficyna Wydawnicza, 2015

3. Anna Bazan-Bulanda, Pozycja polskich przedsiębiorców na krajowym rynku zamówień publicznych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (w:) Unia Europejska - organizacyjne, gospodarcze, społeczne oraz polityczne wyzwania i perspektywy (red.) GŁĘBOCKI Konrad, BAZAN-BULANDA Anna, CZARNECKA Aleksandra, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej 2017

Literatura uzupełniająca: 1. Szymon Pszczółka, Marta Janina Skrodzka , Karol Skrodzki , Marek Zaremba, Prawo gospodarcze prywatne. Testy, kazusy, tablice , C. H. Beck. 2015 2. Mateusz Irmiński. Prawo Unii Europejskiej: wspólnotowe prawo gospodarcze , Warszawa : Oficyna Prawa Polskiego Wydaw. Wiedza i Praktyka, 2009.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bazan-Bulanda
Prowadzący grup: Anna Bazan-Bulanda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Wykształcenie u studentów umiejętności rozumienia podstaw prawnych funkcjonowania przedsiębiorców w Polsce.

C2. Wykształcenie u studentów umiejętności stosowania przepisów dotyczących prawa autorskiego.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu części ogólnej prawa cywilnego.

2. Student posiada wiedzę w zakresie hierarchii źródeł prawa.

3 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu wstępu do prawoznawstwa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Rafał Golat. Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa C.H.Beck 2018

2. Jerzy Gospodarek, Prawo gospodarcze dla ekonomistów i nie tylko. Cz. 1 ; Zagadnienia ogólne, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa- Oficyna Wydawnicza, 2015

3. Anna Bazan-Bulanda, Pozycja polskich przedsiębiorców na krajowym rynku zamówień publicznych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (w:) Unia Europejska - organizacyjne, gospodarcze, społeczne oraz polityczne wyzwania i perspektywy (red.) GŁĘBOCKI Konrad, BAZAN-BULANDA Anna, CZARNECKA Aleksandra, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej 2017

Literatura uzupełniająca: 1. Szymon Pszczółka, Marta Janina Skrodzka , Karol Skrodzki , Marek Zaremba, Prawo gospodarcze prywatne. Testy, kazusy, tablice , C. H. Beck. 2015 2. Mateusz Irmiński. Prawo Unii Europejskiej: wspólnotowe prawo gospodarcze , Warszawa : Oficyna Prawa Polskiego Wydaw. Wiedza i Praktyka, 2009.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)