Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-DZP-D1-SP-02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia pracy
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe 2 sem.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kwiatek
Prowadzący grup: Magdalena Bsoul-Kopowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie wiedzy na temat podstawowych zagadnień socjologii pracy.

C2. Wykształcenie umiejętności rozpoznania relacji społecznych zachodzącymi w obrębie organizacji oraz mechanizmami rządzącymi zachowaniami pracowników.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Znajomość ogólnych zagadnień socjologii, psychologii i zarządzania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Janik R., Sztumski J. (2012), Socjologia organizacji, Wydawnictwo: GWSH, Katowice.

2. Sztumski J. (1999), Socjologia pracy, Wydawnictwo: GWSH, Katowice.

3. Castles S., Miller M. (2011), Migracje we współczesnym świecie, PWN, Warszawa.

4. Kozek W. (2013), Rynek pracy. Perspektywa instytucjonalna, Wydawnictwo UW, Warszawa.

5. Penc J. (2010), Humanistyczne wartości zarządzania w poszukiwaniu sensu menedżerskich działań, Difin, Warszawa.

6. Standing G. (2012), Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Grabowska I., Jaźwińska E. (2014), Migracje a transfer jawnych i ukrytych komponentów kapitału ludzkiego, [w:] Lesińska M., Okólski M., Slany K., Solga B. (red.), Dekada członkostwa Polski w UE. Społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 roku, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

2. Kryńska E., Kwiatkowski E. (2013), Podstawy wiedzy o rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Robak
Prowadzący grup: Elżbieta Robak, Maja Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień i problemów z zakresu socjologii pracy.

C2. Wykształcenie umiejętności analizy zjawisk i procesów społecznych związanych z pracą.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę na temat ogólnych zagadnień z zakresu socjologii, psychologii i zarządzania.

2. Student potrafi korzystać z różnych źródeł informacji.

3. Student posiada umiejętność pracy samodzielnej oraz w grupie.

4. Student posiada umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy oraz własnych poglądów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Sztumski J., Socjologia pracy, Wyd. GWSH, Katowice 1999.

2. Januszek H., Sikora J., Socjologia pracy, Wyd. AE, Poznań 1998.

3. Bylok F., Robak E., Zachowania ludzi w organizacji. Wybrane zagadnienia, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.

4. Stępień J., Socjologia pracy i zawodu, Wyd. AR w Poznaniu, Poznań 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. Robak E., Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2015.

2. Kryńska E., Kwiatkowski E., Podstawy wiedzy o rynku pracy, Wydawnictwo

Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2013.

3. Janik R., Sztumski J., Socjologia organizacji, Wydawnictwo: GWSH, Katowice, 2012.

Uwagi:

1. Informacje, gdzie można zapoznać się z prezentacjami do zajęć, itp., (jeśli to konieczne), przesyłane są droga elektroniczną na adresy mailowe poszczególnych grup dziekańskich.

2. Informacje na temat miejsca odbywania się zajęć znajdują się na stronie internetowej wydziału

3. Informacje na temat terminu zajęć (dzień tygodnia/ godzina) znajdują się na stronie internetowej wydziału.

4. Informacja na temat konsultacji (godziny + miejsce):

- podawane są studentom na pierwszych zajęciach,

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Skolik
Prowadzący grup: Sebastian Skolik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień i problemów z zakresu socjologii pracy.

C2. Wykształcenie umiejętności analizy zjawisk i procesów społecznych związanych z pracą.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę na temat ogólnych zagadnień z zakresu socjologii, psychologii i zarządzania.

2. Student potrafi korzystać z różnych źródeł informacji.

3. Student posiada umiejętność pracy samodzielnej oraz w grupie.

4. Student posiada umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy oraz własnych poglądów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Sztumski J., Socjologia pracy, Wyd. GWSH, Katowice 1999.

2. Januszek H., Sikora J., Socjologia pracy, Wyd. AE, Poznań 1998.

3. Bylok F., Robak E., Zachowania ludzi w organizacji. Wybrane zagadnienia, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.

4. Stępień J., Socjologia pracy i zawodu, Wyd. AR w Poznaniu, Poznań 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. Robak E., Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2015.

2. Kryńska E., Kwiatkowski E., Podstawy wiedzy o rynku pracy, Wydawnictwo

Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2013.

3. Janik R., Sztumski J., Socjologia organizacji, Wydawnictwo: GWSH, Katowice, 2012.

Uwagi:

1. Informacje, gdzie można zapoznać się z prezentacjami do zajęć, itp., (jeśli to konieczne), przesyłane są droga elektroniczną na adresy mailowe poszczególnych grup dziekańskich.

2. Informacje na temat miejsca odbywania się zajęć znajdują się na stronie internetowej wydziału

3. Informacje na temat terminu zajęć (dzień tygodnia/ godzina) znajdują się na stronie internetowej wydziału.

4. Informacja na temat konsultacji (godziny + miejsce):

- podawane są studentom na pierwszych zajęciach,

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Skolik
Prowadzący grup: Sebastian Skolik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień i problemów z zakresu socjologii pracy.

C2. Wykształcenie umiejętności analizy zjawisk i procesów społecznych związanych z pracą.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę na temat ogólnych zagadnień z zakresu socjologii, psychologii i zarządzania.

2. Student potrafi korzystać z różnych źródeł informacji.

3. Student posiada umiejętność pracy samodzielnej oraz w grupie.

4. Student posiada umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy oraz własnych poglądów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Sztumski J., Socjologia pracy, Wyd. GWSH, Katowice 1999.

2. Januszek H., Sikora J., Socjologia pracy, Wyd. AE, Poznań 1998.

3. Bylok F., Robak E., Zachowania ludzi w organizacji. Wybrane zagadnienia, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.

4. Stępień J., Socjologia pracy i zawodu, Wyd. AR w Poznaniu, Poznań 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. Robak E., Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2015.

2. Kryńska E., Kwiatkowski E., Podstawy wiedzy o rynku pracy, Wydawnictwo

Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2013.

3. Janik R., Sztumski J., Socjologia organizacji, Wydawnictwo: GWSH, Katowice, 2012.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Uwagi:

1. Informacje, gdzie można zapoznać się z prezentacjami do zajęć, itp., (jeśli to konieczne), przesyłane są droga elektroniczną na adresy mailowe poszczególnych grup dziekańskich.

2. Informacje na temat miejsca odbywania się zajęć znajdują się na stronie internetowej wydziału

3. Informacje na temat terminu zajęć (dzień tygodnia/ godzina) znajdują się na stronie internetowej wydziału.

4. Informacja na temat konsultacji (godziny + miejsce):

- podawane są studentom na pierwszych zajęciach,

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Skolik
Prowadzący grup: Maja Skiba, Sebastian Skolik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień i problemów z zakresu socjologii pracy.

C2. Wykształcenie umiejętności analizy zjawisk i procesów społecznych związanych z pracą.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę na temat ogólnych zagadnień z zakresu socjologii, psychologii i zarządzania.

2. Student potrafi korzystać z różnych źródeł informacji.

3. Student posiada umiejętność pracy samodzielnej oraz w grupie.

4. Student posiada umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy oraz własnych poglądów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Robak E., Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2015.

2. Bylok F., Robak E., Zachowania ludzi w organizacji. Wybrane zagadnienia, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.

3. Janik R., Sztumski J., Socjologia organizacji, Wydawnictwo: GWSH, Katowice, 2012.

4. Sebastian Skolik, Katarzyna Kukowska (2018), Perspektywy zastosowania podejścia ewolucyjnego w wyjaśnianiu zachowań organizacyjnych, [w:] A. Bazan-Bulanda, A. Kwiatek, M. Skiba, (red.) Człowiek w organizacji. Nowe trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, Częstochowa.

5. Agnieszka Kwiatek, Maja Skiba (2018), Elastyczne formy pracy w płaszczyźnie zarządzania czasem pracy, [w:] A. Bazan-Bulanda, A. Kwiatek, M. Skiba, (red.) Człowiek w organizacji. Nowe trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, Częstochowa.

Literatura uzupełniająca:

1. Kryńska E., Kwiatkowski E., Podstawy wiedzy o rynku pracy, Wydawnictwo

Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2013.

2. Sztumski J., Socjologia pracy, Wyd. GWSH, Katowice 1999.

3. Sztomka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2010.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Uwagi:

1. Informacje, gdzie można zapoznać się z prezentacjami do zajęć, itp., (jeśli to konieczne), przesyłane są droga elektroniczną na adresy mailowe poszczególnych grup dziekańskich.

2. Informacje na temat miejsca odbywania się zajęć znajdują się na stronie internetowej wydziału

3. Informacje na temat terminu zajęć (dzień tygodnia/ godzina) znajdują się na stronie internetowej wydziału.

4. Informacja na temat konsultacji (godziny + miejsce):

- podawane są studentom na pierwszych zajęciach,

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Skiba
Prowadzący grup: Maja Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień i problemów z zakresu socjologii pracy.

C2. Wykształcenie umiejętności analizy zjawisk i procesów społecznych związanych z pracą.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę na temat ogólnych zagadnień z zakresu socjologii, psychologii i zarządzania.

2. Student potrafi korzystać z różnych źródeł informacji.

3. Student posiada umiejętność pracy samodzielnej oraz w grupie.

4. Student posiada umiejętność prezentacji posiadanej wiedzy oraz własnych poglądów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Robak E., Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2015.

2. Bylok F., Robak E., Zachowania ludzi w organizacji. Wybrane zagadnienia, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.

3. Janik R., Sztumski J., Socjologia organizacji, Wydawnictwo: GWSH, Katowice, 2012.

4. Sebastian Skolik, Katarzyna Kukowska (2018), Perspektywy zastosowania podejścia ewolucyjnego w wyjaśnianiu zachowań organizacyjnych, [w:] A. Bazan-Bulanda, A. Kwiatek, M. Skiba, (red.) Człowiek w organizacji. Nowe trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, Częstochowa.

5. Agnieszka Kwiatek, Maja Skiba (2018), Elastyczne formy pracy w płaszczyźnie zarządzania czasem pracy, [w:] A. Bazan-Bulanda, A. Kwiatek, M. Skiba, (red.) Człowiek w organizacji. Nowe trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, Częstochowa.

Literatura uzupełniająca:

1. Kryńska E., Kwiatkowski E., Podstawy wiedzy o rynku pracy, Wydawnictwo

Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2013.

2. Sztumski J., Socjologia pracy, Wyd. GWSH, Katowice 1999.

3. Sztomka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2010.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Uwagi:

1. Informacje, gdzie można zapoznać się z prezentacjami do zajęć, itp., (jeśli to konieczne), przesyłane są droga elektroniczną na adresy mailowe poszczególnych grup dziekańskich.

2. Informacje na temat miejsca odbywania się zajęć znajdują się na stronie internetowej wydziału

3. Informacje na temat terminu zajęć (dzień tygodnia/ godzina) znajdują się na stronie internetowej wydziału.

4. Informacja na temat konsultacji (godziny + miejsce):

- podawane są studentom na pierwszych zajęciach,

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)